La legislatura 2011-2015, dintre d’un context de crisi econòmica, amb uns índex de desigualtat social propis de dècades passades, ha deixat entreveure la importància de l’Administració Local com una de les principals eines de correcció d’aquesta desigualtat. Així mateix, l’Administració Local ha esdevingut clau en el manteniment de serveis de competència autonòmica, cobrint el buit de finançament de la mateixa i assumint serveis necessaris per a la ciutadania. Tot i així ha estat precisament l’administració més pròxima a la ciutadania, la municipal, la que s’ha vist afectada per una reforma promoguda pel govern central del PP, que retalla l’autonomia local, les competències d’actuació i regula des de l’amenaça la capacitat d’aprenentatge i de vertebració territorial dels Ajuntaments a través d’entitats públiques i mancomunitats de serveis, que possibiliten ampliar l’abast d’acció dels serveis de proximitat.

Des de Compromís per Sollana vos presentem un projecte de govern real i viable amb propostes necessàries i com a objectiu principal el de treballar per a les persones, per la felicitat de tots els dies.

1. COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA

1.1. PARTICIPACIÓ

– L’alcaldia i la regidoria de participació ciutadana. Per superar el nivell de desafecció política existent en aquestos dies, es necessària que la ciutadania prenga possessió del paper que li pertoca dintre de les decisions municipals. L’alcalde, com a primer representant de la Corporació, i els i les regidores, han d’exercir el contacte directe amb el veïnat de forma biunívoca, han de detectar i resoldre els problemes de la ciutadania d’àmbit municipal, han d’intervenir en els d’altres àmbits competencials i han de traslladar i explicar les decisions municipals i els seus efectes en el poble.

– Els pressupostos participatius, la base de decisió veïnal. El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, generalment el pressupost del seu municipi, mitjançant processos de participació ciutadana. Decidir entre totes i tots, en què ens gastem els diners de totes i tots. El desenvolupament de les Obres o Projectes de l’Ajuntament és també una oportunitat per obrir la participació ciutadana i del veïnat, a més de suposar una eina de prevenció i disminució de les molèsties que aquestes intervencions poden causar, ja que si la ciutadania intervé durant el procés i n’és conscient de les fases de desenvolupament de l’obra i el projecte es sent part del mateix, disminuint el rebuig i propiciant la seua motivació i difusió de la mateixa.

– Audiències públiques. L’Alcaldia ha de donar compte periòdicament a la ciutadania sobre la gestió municipal i sobre aquelles decisions i projectes que afecten al poble de manera important. És per això que figures com el debat sobre l’Estat del Municipi, amb formats oberts per facilitar l’intercanvi d’informació amb el veïnat, associacions i altres forces polítiques són necessaris i convenients. Igualment, realitzar una audiència pública anual on es done compte de la gestió econòmica municipal, així com del seguiment dels indicadors de benestar del municipi facilita la comunicació Ajuntament-Poble.

1.2. TRANSPARÈNCIA

L’Open Data (dades obertes) és l’obertura a la ciutadania de les dades públiques de l’Administració. Consisteix a posar a disposició pública i lliure les dades que genera l’Administració en formats digitals i estandarditzats. L’Open Data facilita l’accés a tota aquesta informació, que posa a l’abast de la ciutadania i, a més, fomenta la reutilització d’aquestes dades. Les dades que tot ciutadà/na deuria poder conèixer de l’Administració i que deurien ser fàcilment accessibles, s’agrupen en 3 blocs.

Bloc 1 – Informació sobre corporació municipal i plantilla

 1. Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.
 2. Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, tant a nivell polític com a administratiu (Corporació, plantilla municipal, organització per Departaments, estadístiques sobre personal…)
 3. Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant.
 4. Publicació en la pàgina web municipal de forma completa i sempre actualitzada de la Relació de Llocs de treball (RPT) de l’Ajuntament sempre d’acord amb la LPD.

Bloc 2 – Transparència en les contractacions d’obres i serveis

 1. Es faran públics tots els contractes i convenis existents.
 2. Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.
 3. Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament.
 4. Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major importància.
 5. Seguiment i control de l’execució de les obres.

Bloc 3.- Finances Municipals

 1. Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb bancs com amb proveïdors, creditors, administracions a més de l’estat dels comptes municipals.
 2. Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del pressupost.
 3. Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre l’aprovat en el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans d’aquesta desviació.
 4. Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos emprats, com per exemple el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal, despesa, inversió, endeutament municipal tant bancari com no.

2. COMPROMÍS AMB LES PERSONES. POBLE DEL BENESTAR.

2.1. BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS.

Les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se com a ciutadanes per a contribuir al progrés i benestar de tots plegats. La igualtat no només ha de ser entesa en termes de gènere, abasta també el concepte de capacitats diferents i a nivell local deuen desenvolupar-se estratègies que permeten la seua integració de forma efectiva i total. Potènciar des de l’Ajuntament la igualtat de gènere ha de ser una prioritat, així com desenvolupar plans de prevenció de la violència de gènere. Per altra banda, s’ha de prosseguir i continuar en l’adequació dels carrers i edificis per a eliminar les barreres arquitectòniques per aconseguir la integració i igualtat de les persones majors i persones amb discapacitat.

En matèria de Benestar Social, el que volem aconseguir des de l’ajuntament, és fer un poble més just i igualitari, impulsant la fraternitat i la cooperació entre les persones. Compromís té molt clar que ha de posar en marxa una nova llei valenciana de serveis socials i que tinga un pressupost mínim estable i garantit. A Sollana, nosaltres volem:

– Promoure l’acció social al poble invertint en els serveis socials de l’ajuntament, aprofitant-se’n de tots els plans, projectes i programes que des de la Unió Europea i l’Estat es llancen. Actualment, molts d’aquests projectes no s’estan aprofitant per la deixadesa i manca d’interès del govern actual.

– Creació d’un banc de temps com a ferramenta de cooperació entre els sollaners i sollaneres.

– Millora i impuls dels serveis socials generals, a través d’un major desenvolupament i implantació de les prestacions bàsiques dels programes i d’una major dotació als equips socials de base.

2.2. EDUCACIÓ.

Des de Compromís pensem que l’escola pública és i ha de ser l’element nuclear de la societat i ha d’estar permanentment oberta on tota la Comunitat Educativa participe activament i interactuen els uns amb els altres. Proposem:

– Potenciació de l’escola pública.

– Impuls a les denominades escoles obertes: pobles educadors amb biblioteques, ludoteques, escoles esportives, amb espais oberts per jugar i conviure.

–  Aposta per la participació dels diferents agents protagonistes: pares, mares, ensenyants, alumnat. La regidoria d’educació ha d’estar en contacte continuat amb aquests agents per conèixer la realitat de les seues necessitats i poder gestionar les preocupacions que van sorgint al seu dia a dia.

– Funcionament real i pràctic dels òrgans col·legiats, com ara els consell escolars municipals.

– Foment de l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies: aules d’informàtica, connexions en xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a internet…

– Promoció de l’ús del valencià, llengua que hauria de ser també la del sistema educatiu.

– Ajudes menjador. Actualment, la situació econòmica ha comportat a què moltes xiquetes i xiquets amb situació de precarietat queden excloses del serveis de menjador. Per això, creiem imprescindible crear unes línies d’ajuda per a menjador escolar per garantir que ningun xiquet o xiqueta en necessitats es quede exclòs d’aquest servei.

– Banc de llibres de text. S’adquireixen els llibres per part de l’Ajuntament i aquests són utilitzats pels escolars amb uns criteris de bona conservació per a que el curs següent altre alumne/a puga reutilitzar-los i reduir el màxim possible les despeses familiars que açò suposa.

– Recuperar l’Escola d’Adults. Actualment al nostre poble no en tenim. Tenim un succedani on una acadèmia contractada per l’Ajuntament prepara les proves però els alumnes no ixen de Sollana amb el Graduat Escolar.

– Millorar i crear zones de jocs infantils. Actualment les zones i parcs per a jugar els xiquets han estat abandonades pel govern municipal durant tota la legislatura. Encara que últimament i amb motiu de les eleccions s’ha realitzat un llavat de cara sense cap millora real d’infraestructures. Compromís per Sollana, proposem millorar les zones de joc infantil actual i adaptar-les per garantir la seguretat dels xiquets així com l’accessibilitat de xiquets amb necessitats especials i crear-ne en aquelles zones del poble on no hi ha.

2.3. CULTURA.

– Potenciar la cultura per a tots i totes. La cultura és de tots i ha de ser per a tots.

– Posar en marxa l’oblidat Consell de Cultura, que es va crear gràcies a la nostra proposta en l’anterior legislatura. Un Consell on les diferents entitats i persones del món de la cultura puguen cooperar per dur endavant accions i projectes culturals, mediambientals i històrics, tot això amb la col·laboració del departament de cultura de l’ajuntament.

– Suport als artistes locals. Sollana és un poble que disposa de persones amb molt de talent i a qui no se li dóna la promoció que cal. Per això seria interessant organitzar una mena de trobada d’artistes locals on pugueren donar a conèixer el seu treball. Aquesta trobada podria confluir amb la fira d’associacions.

– Impuls de l’associacionisme. Les associacions són un motor d’activitat del nostre poble. A Sollana disposem d’una gran riquesa i diversitat d’associacions formades per persones que de forma voluntària treballen per dinamitzar el nostre poble, donar a conèixer el nostre patrimoni, història i cultura i fomenten la cooperació i integració de les nostres veïnes i veïns. És per això que són necessàries i imprescindibles i que des de l’Ajuntament s’ha d’ajudar a que aquestes continuen la seua tasca. Des de Compromís creiem que s’ha de fer un repartiment més just i igualitari de les subvencions a les associacions atenent a criteris objectius així com facilitant a què disposen de llocs convenients i adequats per desenvolupar el seu treball. A més a més, és important recuperar la Fira d’associacions on aquestes puguen exposar i donar a conèixer la seua feina, en un ambient festiu i dinàmic així com fer-la extensiva també als comerços de tot tipus.

– Promoció del valencià. Des de Compromís, creiem que un dels aspectes fonamentals de la nostra cultura i que ens identifica com a valencians és la nostra llengua. Malauradament, en les darreres legislatures, els governs s’han despreocupat de la promoció i ús del valencià. Recordem que fa uns mesos, Sollana va ser la “rissa” de València per la quantitat de faltes d’ortografia en cartells publicats per l’Ajuntament. Per això proposem, que des de l’ajuntament, se li done al valencià el lloc que es mereix, promocionant-lo i fent un ús adequat del mateix en totes les seues publicacions, facilitant l’aprenentatge del valencià a les persones nouvingudes i a aquelles que no van poder-lo estudiar a l’escola i impulsar la música en valencià tant a les nostres festes com en tota l’oferta cultural anual.

2.4. ESPORTS.

L’activitat física és fonamental en la vida diària de les persones i fomenta els hàbits saludables i la prevenció de diferents malalties. A més a més, les activitats esportives dinamitzen el poble fent-lo  més viu i actiu i desenvolupen en les persones valors com ara la convivència, la cooperació i el manteniment de la nostra cultura.

– Ampliar l’horari de les intal·lacions esportives. Augmentar l’oferta esportiva i crear una sala de musculació. Des de Compromís volem aprofitar les diferents instal·lacions esportives de les quals disposem al nostre poble. Malgrat que a Sollana disposem de recursos suficients, aquests no estan correctament explotats. S’ha d’ampliar l’horari de les nostres instal·lacions per poder conciliar la pràctica de l’esport amb la vida personal i laboral dels ciutadans. També, és important augmentar i diversificar l’oferta esportiva al nostre poble. Actualment, només es potencien certs esports i es deixa de banda altres més minoritaris creant una desigualtat real entre els nostres veïns.

– Fomentar l’esport base i autòcton i vetlar per les diferents entitats i associacions esportives. La voluntat de Compromís per Sollana és el foment de l’esport des d’una vessant educativa i cooperativa, és per això que la promoció de l’esport mirarà pel foment de les escoles esportives de manera que difonguen el coneixement i la pràctica de l’esport formant adequadament a les persones que el practiquen i facilitant als professionals la seua formació contínua en totes les modalitats i nivells esportius. Nosaltres, compromesos amb la nostra tradició i cultura, volem protegir i fomentar el nostre esport tradicional, tret identitari del notre poble com són les distintes modalitats de pilota valenciana. Per això volem que aquest esport totalment oblidat pel govern local tinga el lloc que es mereix promovent-lo des de l’ajuntament i fent-lo arribar a l’escola i l’institut així com també creant vincles amb altres pobles on també es juga.

2.5. SANITAT I SALUT PÚBLICA.

El sistema sanitari ha sigut molt castigat per la crisi econòmica i en moltes ocasions ens trobem amb una atenció hospitalària ineficient i precària. Els nostres malalts han de patir llargs torns d’espera o cites mèdiques per a ser atesos després de mesos d’espera.

– Millorar l’espai sanitari. Des de Compromís per Sollana pensem que és primordial millorar l’espai sanitari, el nostre centre de salut. Un centre que actualment es troba en molt males condicions i en el qual el personal sanitari no disposa de moltes de les ferramentes i instruments que necessiten per oferir una atenció de qualitat. El govern de Codoñer va prometre la construcció d’un nou centre de salut en l’anterior campanya electoral, promesa que com podem comprovar no s’ha acomplit. Nosaltres, no som partidaris de noves construccions sinó de mantidre i millorar el que ja tenim. Per això, proposem millorar el nostre centre de salut o estudiar la possibilitat de traslladar-lo a altre edifici municipal actualment en desús.

 – Facilitar l’atenció i transport de malalts a centres especialitzats. Una altra de les preocupacions que té sobretot la gent major és el transport per poder arribar al centre d’urgències i a l’Hospital de la Ribera. Actualment hi ha una una línia d’autobús per anar a l’Hospital però que no s’ajusta a la demanda actual dels veïns. Nosaltres estem estudiant un servei per facilitar el transport i l’atenció de malalts de forma directa des de el nostre poble fins a aquests centres, a les persones que no disposen de vehicle privat o de suport familiar disponible per al seu trasllat que siga viable per al nostre poble.

– Promoure xerrades informatives i programes de formació sobre temes de salut. Pretenem potenciar la salut en positiu a través de la prevenció de les malalties i la promoció d’estil de vida saludables. Per això, l’Ajuntament ha d’impulsar xerrades informatives i programes de formació orientats a educar en salut així com divulgar hàbits saludables. Aquests programes hauríen de ser específics segons els diferens grups d’edats als quals van adreçats. En especial és important incloure sessions sobre alimentació i salut i educació sexual als centres educatius. A més a més, proposem la implantació de la setmana anual de la Salut en la qual s’organitzen activitats encaminades a millorar els hàbits saludables de les persones.

– Construir zones d’esports per als majors. Per últim, creiem que una de les millors mesures per a previndre les malalties en els nostres majors és promoure l’activitat física i l’esport per tal de garantir la millora del seu benestar. Per això, proposem la construcció de zones d’esport adaptades per als nostres majors.

 2.6. SEGURETAT CIUTADANA.

La seguretat ciutadana és altre aspecte fonamental que hem de tenir en compte a l’hora de gestionar un ajuntament. En este camp, Compromís per Sollana proposem que la nostra plantilla de Policia Local siga adequada i dimensionada a la realitat concreta del nostre municipi, adaptant l’ordenança de policia i bon govern i regulant els comportaments cada vegada més urbans del nostre poble.

3. COMPROMÍS AMB LES OPORTUNITATS.

3.1. OCUPACIÓ.

L’atur és el principal problema que afecta al nostre poble. La lluita contra el mateix ha de ser un dels principals objectius de qualsevol govern. A nivell local es poden desenvolupar iniciatives de promoció econòmica  per possibilitar una millora de l’activitat econòmica del poble. Les corporacions locals han de contribuir d’una manera decidida a la creació de llocs de treball i també a la formació dels treballadors per tal de facilitar la seua adaptació a un món laboral en constant evolució. És des d’eixe plantejament que als ajuntaments s’han d’abordar totes aquelles iniciatives que lluiten contra l’atur.

El nostre poble necessita amb urgència un Pla d’Ocupació per a pal·liar l’atur, un dels problemes més greus que pateixen les famílies de Sollana. A més, els pocs treballs que s’han creat no representen cap garantia de futur, per la seua temporalitat i la precarietat. Nosaltres proposem instaurar el Pla d’Ocupació Local i augmentar l’oferta de formació en cursos especialitzats, per afavorir la inserció laboral dels nostres aturats. Als pobles i ciutats on hem governat, Compromís ha aplicat mesures per a rescatar persones fomentant l’economia del bé comú i assegurant, per tant, la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat, la cohesió social, una major democràcia i el foment d’allò local.

3.2. COMERÇ LOCAL.

Des de Compromís sempre hem intentat fomentar i promocionar els nostres comerços. Per això vam proposar fa dos anys la creació del Consell de Comerç Local. Aquesta proposta va quedar sobre la taula per a l’estudi pels diferents grups polítics i ha acabat la legislatura i ni el govern del PP ni el PSOE ni Independents s’han preocupat per aprovar-lo. El Consell de Comerç Local pretén ser un espai de diàleg i col·laboració entre els diferents comerços del poble i l’Ajuntament on es puguen decidir accions concretes per a impulsar els productes de Sollana. Creiem que esdeveniments com el Menja’t Sollana o altres que es puguen realitzar i en els quals participen els comerços s’han d’organitzar pel Consell de Comerç on tinguen veu i vot els vertaders protagonistes que són els nostres comerços. A més a més, aquest Consell pot impulsar altre tipus d’accions per fomentar el nostre comerç com ara: l’establiment d’un premi anual de comerç, la creació d’una piràmide comercial o el desenvolupament d’un espai a les xarxes on els nostres comerços puguen publicar les seues ofertes.

4. COMPROMÍS AMB L’ENTORN.

4.1. MEDI AMBIENT.

Protegir el medi natural i evitar la seua degradació és un dels principis de treball de Compromís. Cal que adoptem mesures per tal de minimitzar els impactes dels humans en el medi i establir límits en el creixement per tal de deixar a les generacions futures un poble el menys degradat possible. Les mesures que s’adoptaran amb un govern de Compromís seran la senyalització dels punts d’interés cultural, històric i mediambiental, tant al casc urbà com al nostre terme municipal, l’adequació i creació de sendes i rutes que connecten aquests punts amb altres d’àmbit comarcal. Per altra banda, volem aconseguir una Sollana més neta mitjançant la conscienciació ciutadana amb campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides a tots els sectors socials i facilitar el reciclatge entre els comerços i grans productors dels residus en funció de les característiques dels residus que generen. En particular, proposem la creació de zones per a passeig i joc per als gossos.

4.2. URBANISME.

L’urbanisme és l’activitat que més directament incideix sobre la qualitat dels pobles. La seua funció s’ha pervertit extraordinàriament al desplaçar els processos especulatius sobre el sòl, donant pas a uns interessos que sovint no tenen res a veure amb la millora de la qualitat urbana i mediambiental de les ciutats. Per a impulsar un poble de major qualitat és necessari que l’urbanisme recupere la seua funció més noble, al costat dels interessos de la ciutadania. És necessari reestructurar el departament d’urbanisme de l’Ajuntament ja que la feina en urbanisme actual no és la mateixa que fa 8 anys i adequar-lo a les necessitats actuals del nostre poble.

Programa triptic dins