RETRIBUCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SOLLANA

(Per acord plenari el 24 de juny de 2015)

[…] Primer. Establir que amb efectes del dia 16 de juny de 2015, el càrrec d’alcalde tindrà dedicació parcial per a les tasques pròpies del seu càrrec.

Segon. Establir a favor del membre de la corporació que exercisca les seues funcions en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i alta en el règim general de la Seguretat Social, amb una dedicació efectiva mínima de 30 hores setmanals. L’horari d’atenció de l’Alcaldia es determinarà en el seu moment per a coneixement general. Nom i càrrec: Juan Antonio Roda Gómez* – alcalde. Retribució bruta mensual: 1.505,60 euros/mes. […]

[…] Tercer. Règim d’indemnitzacions a favor dels de regidors que no tinguen dedicació exclusiva/parcial, percebran assistències per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació que formen part, de conformitat amb el que establixen els articles 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, a tal fet s’acorda mantindre les quanties següents:

Assignació per assistència a sessions d’òrgans col·legiats:

A plens: 90,00 euros A comissions informatives: 60,00 euros

A Junta de Govern Local: 60,00 euros

L’esmentat import màxim s’elevarà a 30,00 euros/mes quan l’assignació per assistències li corresponga al portaveu o portaveu adjunt si no n’hi ha, dels quatre grups polítics actualment constituïts, o dels que es formen en conseqüència de la renovació de la corporació per les eleccions locals.

Quart. Assignació de dotació econòmica a favor dels diferents grups polítics municipals constituïts, amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells:

a) Assignació fixa anual per grup polític: 600,00 euros

b) Assignació variable anual per regidor: 200,00 euros. […]

(Extracte de l’acta del 24 de juny del 2015)

*PSPV-PSOE

Ací pots consultar els sous públics de la resta de responsables polítics de Compromís.