En virtut d’aplicar tota la transparència possible i aclarir els possibles dubtes de sollaneres i sollaners fem aquest comunicat per informar de quin ha sigut el procés d’adjudicació de la concessió del restaurant de les piscines, així com les raons per què l’obertura del restaurant ha sigut més tardana que en anys anteriors.

En el plaç establert per a la presentació de sol·licituds es van rebre tres ofertes per a gestionar el restaurant, que com sabeu, és de titularitat pública i cada vint messos a concurs per a la seua adjudicació. Aquest ha sigut el procés.
-El dia 18 de juny s’obrin les condicions administratives generals, és a dir, els requisits legals per a optar a la concessió.
-El dia 19 es fa la primera valoració econòmica de les ofertes, que queden pendents de la valoració dels tècnics.
-El dia 24, finalment, es produeix la valoració tècnica final, que deixa com a primera opció l’oferida per . C. Raga Tapia. Dos dies després se li comunica que en un termini de 10 dies ha d’aportar la fiança fixada en el contracte.
-Per últim, el dia 3 de juliol, tot dins de termini, es va fer efectiu el pagament de la fiança.

El procés d’adjudicació, doncs, ha seguit els plaços que marca la llei, però ens hem trobat amb problemes derivats de la gestió del recinte l’any passat. Han calgut cinc dies per a netejar i condicionar la part exterior del recinte, i el nou arrendatari ja treballa per netejar l’interior i condicionar-lo per al seu ús.

Ens preguntem les raons per les quals l’anterior Equip de Govern no va vigilar el compliment del contracte ni va comprovar l’estat de les instal·lacions quan es va deixar de fer ús d’elles. El nou Equip de Govern ha iniciat els tràmits per al cobrament del deute i l’expedient es troba ja a la Diputació, que és qui actua com a recaudador de l’Ajuntament.

En un ordre distint de coses, el nostre regidor, Josep Vicent Ferrer, ens informa que per acord de l’Equip de Govern, s’ha prohibit estacionar al carrer Enric Valor (entre el camp de fubtol i les escoles velles) per facilitar l’accés i garantir la seguretat de les xiquetes i xiquets que van a l’Escoleta d’Estiu i el Campus de Futbol.